Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Om diskriminering

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks, alltså behandlas sämre än andra. Ibland kan en känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering. Lagen om diskriminering ställer olika krav. Orättvisan, missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Ordet diskriminering kommer från det latinska ordet "discriʹmino" som betyder avskilja. Diskriminering innebär att en person eller en grupp särbehandlas, det vill säga kränks eller behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.

Diskrimineringslagen

Lagen förbjuder oss att diskriminera varandra på grund av egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller självvalda utifrån ens identitet. Men ibland kan den egna upplevelsen av att ha blivit orättvist behandlad skilja sig från vad som anses fel i lagens mening. Diskrimineringslagen bestämmer vad som är diskriminering rent juridiskt, och tillämpas för att skydda individen från olaglig särbehandling. 

Enligt diskrimineringslagen behöver särbehandlingen ha ägt rum inom ett område som omfattas av diskrimineringslagen. Det kan exempelvis vara i arbetslivet, på skolan, inom hälso- och sjukvården, i socialtjänsten eller inom andra samhällsområden.

Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen

För att det ska räknas som diskriminering måste missgynnandet eller kränkningen ha ett samband med någon av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna, som är följande: 

 • Kön - omfattar kvinnor och män samt personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.
 • Könsidentitet eller könsuttryck - omfattar personer som varken definierar sig som kvinna eller man, personer med intersexvariation eller personer som ger uttryck av att tillhöra ett annat kön än det som registrerats vid födelsen (exempelvis transpersoner).
 • Etnisk tillhörighet - omfattar personer som tillhör en grupp med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har minst en etnisk tillhörighet. 
 • Religion eller annan trosuppfattning - omfattar personer som har en religiös åskådning eller som exempelvis inte tror på någon gud alls.
 • Funktionsnedsättning - omfattar personer som har en begränsad fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begränsningarna kan vara en följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
 • Sexuell läggning - omfattar personer med homosexuell, heterosexuell eller bisexuell läggning.
 • Ålder - omfattar alla eftersom alla har en uppnådd levnadslängd. De flesta som blir utsatta för diskriminering som har samband med ålder är dock oftast antingen yngre eller äldre.

Olika former av diskriminering

Lagen förbjuder sex former av diskriminering. De olika formerna är:

 • Direkt diskriminering - när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation (och har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna).
 • Indirekt diskriminering - när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral, men som särskilt missgynnar vissa personer (och har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna).
 • Trakasserier - ett agerande som kränker någons värdighet. Det kan handla om kommentarer, nedsättande skämt, gester eller utfrysning (och har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna).
 • Sexuella trakasserier - ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. 
 • Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas, genom att en verksamhet inte genomför de åtgärder som behövs för att den personen ska komma i en jämförbar situation som personer utan denna funktionsnedsättning.
 • Instruktioner att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan.

För diskrimineringslagen i fulltext, se DO:s beskrivning här.

Film

Vad är diskriminering?

​​​​​​​I den här filmen ges en förklaring av vad diskriminering är för något enligt lagen, och var du kan vända dig om du har blivit diskriminerad. Du kan se alla Sveriges antidiskrimineringsbyråers informationsfilmer från webbserien “Diskriminering pågår - byråerna berättar!” om du klickar här.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Upplever du dig diskriminerad?

Gör en anmälan till diskrimineringsbyrån Gävleborg genom att fylla i vårt anmälningsformulär. Vi kontaktar dig inom två arbetsveckor. Vi arbetar under tystnadslöfte.​​​​​

Anmäl diskriminering